Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Καταστατικό Κοι.Φα. που ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 1
Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης Τήνου. Ο κανονισμός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης.
ΑΡΘΡΟ 2
Βασικές Αρχές – Σκοπός
Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης ο Δήμος Τήνου αναπτύσσει και εκπονεί δράσεις ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Μετά από πρόταση και σε συνεργασία με την Επιτροπή Αλληλεγγύης Τήνου θεσμοθετείται η λειτουργία του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ».
Το «Κοινωνικό Φαρμακείο» θα παρέχει δωρεάν φάρμακα στους συμπολίτες μας ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας, σε συνεργασία με όποιον φορέα ή άτομο θέλει να προσφέρει εργασία ή φάρμακα.
Οι εξυπηρετούμενοι θα επωφελούνται από το πρόγραμμα μέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια, ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, με την καθοδήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
Περιπτώσεις ατόμων που αδυνατούν να αποκτήσουν ασφάλιση, γενικώς, θα εξυπηρετούνται για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απαραίτητο.
ΑΡΘΡΟ 3
Οργάνωση – Λειτουργία
Το Κοινωνικό Φαρμακείο συντονίζεται από 11μελή Διαχειριστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από:
1.    Τρεις εκπροσώπους του Δήμου (δύο από τη συμπολίτευση και ένα από την αντιπολίτευση)
2.    Ένα εκπρόσωπο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Τήνου
3.    Έναν κοινωνικό λειτουργό του Δήμου Τήνου
4.    Ένα φαρμακοποιό, εκπρόσωπο των φαρμακοποιών του νησιού
5.    Έναν ιατρό από το Κέντρο Υγείας
6.    Έναν ιδιώτη ιατρό
7.    Τρεις πολίτες της Τήνου
Τα μέλη της επιτροπής αυτής μπορούν να εναλλάσσονται διατηρώντας την ίδια σύνθεση.
Η Κοινωνική υπηρεσία συγκεντρώνει τα αιτήματα όσων επιθυμούν να εξυπηρετούνται από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», εισηγείται και αποφαίνεται για την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων, καθώς και τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού.
Στους δικαιούχους εκδίδεται η κάρτα Κοινωνικών Παροχών με την ένδειξη «Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Τήνου».
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδώσει η Διαχειριστική Επιτροπή και στελεχώνεται από φαρμακοποιούς και εθελοντές για γραμματειακή υποστήριξη που κατανέμονται σε βάρδιες. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του είναι απαραίτητη η παρουσία Φαρμακοποιού.
Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνον η διαχειριστική επιτροπή και τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, τηρούνται δε σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Τηρείται επίσης ηλεκτρονικό αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων φαρμάκων (Αποθήκη).
ΑΡΘΡΟ 4
Παροχές
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» είναι εντελώς δωρεάν και αφορούν όλους όσοι είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 
Οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος μέχρι να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη. 
Στη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικού βιβλιαρίου θα έχουν την καθοδήγηση και τη συνεχή στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των ατόμων από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, η παροχή βοήθειας θα συνεχίζεται για όσο διάστημα κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη.
Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από την κοινωνική υπηρεσία.
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» δεν θα διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3549/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης ), ούτε φάρμακα ειδικής φροντίδας (ψυγείο κλπ).
ΑΡΘΡΟ 5
Προϋποθέσεις δικαιούχων – Διαδικασία
Για τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία η Διοικούσα Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει, ποιοι από τους αιτούντες αποκτούν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».
1. Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας, που αιτείται για τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»:
Συνδημότες ή κάτοικοι χωρίς ασφάλιση λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο
• Άποροι που το Κέντρο Υγείας δεν μπορεί να τους προμηθεύσει φάρμακα που δικαιούνται λόγω έλλειψης ή λόγω της αξίας τους, άνεργοι ή εργαζόμενοι χωρίς τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.
• Ανήλικα τέκνα
2. Η Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση:
Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτείται τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» πρέπει να αποδεικνύουν πραγματική οικονομική αδυναμία.
3. Η Ασφαλιστική Κατάσταση: Προϋπόθεση είναι η ανυπαρξία ασφαλιστικής κάλυψης
4. Η Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά προβλήματα.

Δικαιολογητικά εγγραφής:
Για την εγγραφή του δικαιούχου στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής του κανονισμού από τον ενδιαφερόμενο
2. Ταυτότητα-Διαβατήριο
3. Βεβαίωση από ασφαλιστικό ταμείο (που είχε πιθανά ασφαλιστεί) ότι δεν έχει δικαίωμα περίθαλψης.
4. Εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα. 
5. Ιατρική γνωμάτευση με αναλυτική καταγραφή της αναγκαίας φαρμακευτικής αγωγής.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι οικονομικοί μετανάστες, πολιτικοί πρόσφυγες κ.α. εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον με εισήγηση των στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας η οποία διατηρεί ιδιαίτερο αρχείο. Επίσης, η ίδια υπηρεσία αντιμετωπίζει τα επείγοντα περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και σε συνεννόηση με τους φαρμακοποιούς και τα μέλη της Δ.Ε. του Κοινωνικού Φαρμακείου.
ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους εθελοντές και τους χώρους του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»
2. Οι δικαιούχοι είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της «ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» που τους διατίθεται για την εξυπηρέτησή τους από το Κοινωνικό Φαρμακείο.
3. Η «ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» ανήκει αποκλειστικά στον αναγραφόμενο και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την «ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» αποκλειστικά και μόνο στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».
5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.
6.Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 7
Διαδικασία διακοπής της παροχής 
Η Διαχειριστική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, έχει δικαίωμα να αποφασίσει τη διακοπή της συγκεκριμένης παροχής σε οποιοδήποτε δικαιούχο, όταν:
Παραβεί τον παρόντα κανονισμό.
Αρνηθεί να εκδώσει Βιβλιάριο Απορίας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.
Δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον από τους υπαλλήλους ή τους εθελοντές του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις για τις παραπάνω παροχές.
Προβεί σε παράνομες ενέργειες.
Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τη διαγραφή του από το πρόγραμμα του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 8

Σε περίπτωση μη συμμετοχής των φαρμακοποιών θα ανασταλεί η λειτουργία του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου