Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Καταστατικό Κοι.Φα. που προτάθηκε από την Επιτροπή Αλληλεγγύης

ΑΡΘΡΟ 1
Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης Τήνου το οποίο η Ανοιχτή Επιτροπή Αλληλεγγύης ιδρύει στην Τήνο μετά από απόφαση της Ανοιχτής Γενικής Συνέλευσης των μελών της.
ΑΡΘΡΟ 2
Βασικές Αρχές – Σκοπός
Το Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Τήνου δεν είναι μία πράξη φιλανθρωπίας, αλλά ένα σύμβολο αλληλεγγύης και βαθιάς πολιτικής σημασίας.
Σκοπός αυτού του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι η Αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχει φάρμακα δωρεάν σε αυτούς που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν ή δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλιστικό ταμείο, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας. Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα συνεργάζεται με οποιονδήποτε φορέα θέλει να ανταποκριθεί και να προσφέρει εργασία η φάρμακα βάσει πάντα των αρχών της Αλληλεγγύης.
Οι εξυπηρετούμενοι θα επωφελούνται από το πρόγραμμα μέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια, ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, με την καθοδήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
Περιπτώσεις ατόμων που αδυνατούν να αποκτήσουν ασφάλιση, γενικώς, θα εξυπηρετούνται για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απαραίτητο.
ΑΡΘΡΟ 3
Οργάνωση – Λειτουργία
Το Κοινωνικό Φαρμακείο συντονίζεται από 11μελή Διαχειριστική Επιτροπή (6 μέλη της Ανοικτής Επιτροπής Αλληλεγγύης ,1 κοινωνικό λειτουργό , 2 από τον Δήμο Τήνου ,1 από το Κέντρο Υγείας και 1 φαρμακοποιό). Τα μέλη της επιτροπής αυτής μπορούν να εναλλάσσονται αλλά πάντα θα διατηρούν την ίδια σύνθεση (παράδειγμα μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος φαρμακοποιός δεν έχει διανυκτέρευση ή όποιος κοινωνικός λειτουργός είναι διαθέσιμος).
Οι αποφάσεις της διαχειριστικής επιτροπής παίρνονται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία. 
Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα αιτήματα όσων επιθυμούν να εξυπηρετούνται από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ και στους δικαιούχους εκδίδεται η κάρτα Κοινωνικών Παροχών με την ένδειξη «Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Τήνου».
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» λειτουργεί κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 17.00 έως τις 19.00
Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνον η διαχειριστική επιτροπή και τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τηρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
ΑΡΘΡΟ 4
Παροχές
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» είναι εντελώς δωρεάν και αφορούν όλους όσοι είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 
Οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος μέχρι να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη. 
Στη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικού βιβλιαρίου θα έχουν την καθοδήγηση και τη συνεχή στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των ατόμων από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, η παροχή βοήθειας θα συνεχίζεται για όσο διάστημα κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη. 
Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από την κοινωνική υπηρεσία.
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» δεν θα διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3549/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης ).
ΑΡΘΡΟ 5
Προϋποθέσεις δικαιούχων – Διαδικασία
Για τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία η Διοικούσα Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει, ποιοι από τους αιτούντες αποκτούν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».
Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας, που αιτείται για τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»:
• χωρίς ασφάλιση λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο.
• Άποροι που το νοσοκομείο δεν μπορεί να τους προμηθεύσει φάρμακα που δικαιούνται λόγω έλλειψης ή λόγω της αξίας τους
• Άνεργοι
• Εργαζόμενοι χωρίς τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.
• Ανήλικα τέκνα
Η Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση: Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτείται τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» πρέπει να αποδεικνύουν ότι στην σημερινή εποχή και δεδομένης της κρίσης δεν μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακα τους.
Η Ασφαλιστική Κατάσταση: Προϋπόθεση είναι η ανυπαρξία ασφαλιστικής κάλυψης
Η Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά προβλήματα.
Δικαιολογητικά εγγραφής:
Για την εγγραφή του δικαιούχου στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου( την παραλαμβάνει από το κοινωνικό φαρμακείο)
2. Ταυτότητα-Διαβατήριο(προσκόμιση – επίδειξη)
3. Εκκαθαριστικό εφορίας (άγαμος έως 15.000€ , έγγαμος έως 25.000€)ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση. 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους εθελοντές και τους χώρους του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»
2. Οι δικαιούχοι είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της «ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» που τους διατίθεται για την εξυπηρέτησή τους από το Κοινωνικό Φαρμακείο.
3. Η «ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» ανήκει αποκλειστικά στον αναγραφόμενο και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την «ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» αποκλειστικά και μόνο στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».
5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.
6.Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 7
Διαδικασία διακοπής της παροχής 
Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει δικαίωμα να αποφασίσει τη διακοπή της συγκεκριμένης παροχής σε οποιοδήποτε δικαιούχο, όταν:
Παραβεί τον παρόντα κανονισμό.
Αρνηθεί να εκδώσει Βιβλιάριο Απορίας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.
Δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον από τους υπαλλήλους ή τους εθελοντές του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις για τις παραπάνω παροχές.

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τη διαγραφή του από το πρόγραμμα του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου